ทัวร์อู่ฮั่น ทัวร์ชมซากุระอู่ฮั่น ทะเลสาบตงหู ทัวร์ระเบียงกระจกสวรรค์ 4 วัน 2 คืน


ดูโปรแกรมการเดินทาง คลิ๊กที่รูปภาพด้านบน

กำหนดการเดินทาง 14-17, 15-18 มีนาคม 2562
Tnews Organize ร่วมกับ Choice Group ขอเชิญท่านท่องเที่ยวทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์หังโจว

ราคาท่านละ 15,899-.

ท้าทายความกล้า สัมผัสความเสียว #ระเบียงกระจกสวรรค์
ชมสวนซากุระบานสะพรั่ง #ทะเลสาบตงหู
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม #วัดกุยหยวน
เที่ยวอย่างเดียวไม่ลงร้าน

ตารางการเดินทาง

วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

พักที่

1

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 

X

X

X

 

2

กรุงเทพฯ-อู่ฮั่น
(CZ3030 : 02.10-06.30)
หยางชิง-ระเบียงกระจกสวรรค์
(รวมกระเช้า+รวมผ้าหุ้มรองเท้า)

ü

ü

ü

VIENNA HOTEL 4 ดาว

หรือระดับเทียบเท่า

3

อู่ฮั่น-สวนซากุระมั่วซานทะเลสาบตงหู-ถนนอาหารฮู่ปู้

ü

ü

X

GERUISI HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

4

วัดกุยหยวน-พิพิธภัณฑ์หูเป่ย-ถนนคนเดินเจียงฮั่น-อู่ฮั่น-กรุงเทพฯ
(CZ3029 : 22.15-01.10+1)

ü

ü

X

 

หมายเหตุ :

·   ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,500 บาท

·    ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 250 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

 

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 14-17 มีนาคม 2562                                                              ราคา 15,899.-

วันที่ 15-18 มีนาคม 2562                                                              ราคา 15,899.-

#ทุกทีที่ท่องเที่ยว ทุกทีที่ทีนิวส์

ติดต่อสอบถามและจองที่นั่ง  ได้ที่  Tnews Organize  T. 084-295-1942
หรือ  
E-Mail: tnews08@yahoo.com    
แวะชมโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวเส้นทางอื่น ๆ ได้ที่   www.teenews.net